KubaM

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

dr hab. inż. Jakub Matusik

E-mail Print PDF

JM2

Adiunkt

Kontakt: pokój 24

tel. (12) 617 5233

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


CV
Publikacje

Konferencje i szkolenia
Dydaktyka


Problematyka naukowa 

 • Charakterystyka chemiczna i mineralogiczna oraz modyfikacje właściwości fizykochemicznych minerałów ilastych w celu otrzymania sorbentów, katalizatorów oraz materiałów fotoaktywnych.
 • Badanie wpływu interkalacji i reakcji graftingu na morfologię i uporządkowanie strukturalne minerałów ilastych.
 • Synteza i testowanie właściwości sorpcyjnych oraz aktywności katalitycznej materiałów mezoporowatych otrzymywanych na bazie minerałów ilastych.
 • Synteza i właściwości strukturalne oraz mechaniczne nanokompozytów polimer-kaolinit.
 • Podpierane smektyty - charakterystyka strukturalna, teksturalna oraz właściwości katalityczne.
 • Organo-zeolity - synteza, charakterystyka i właściwości sorpcyjne.
 • Nanomateriały fotoaktywne otrzymywane na bazie minerałów warstwowych.
 • Efektywność i mechanizmy immobilizacji metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu) przy zastosowaniu różnych form fosforanów (in situ phosphate induced metal stabilization) i modyfikowanych minerałów ilastych jako alternatywna technika odkażania gleb. Charakterystyka chemiczna, mineralogiczna i stabilność termodynamiczna produktów reakcji.

Curriculum Vitae


Stopnie i tytuły naukowe

 • 2006 - mgr inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia i geochemia stosowana)
 • 2008 - studia podyplomowe „Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska” - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • 2010 - dr inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia)
 • 2015 - dr hab. inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (Nauki o Ziemi)

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Doktorant, 2006-2010
 • Asystent, 2010-2011
 • Adiunkt, 2011-aktualnie

Wyróżnienia i nagrody
 • 2017 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2016 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2015 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2014 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2013 - Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 • 2013 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2012 - Nagroda Rektora AGH zespołowa (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2011 - Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane na 3 lata.
 • 2011 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (III stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2010 - Grant na realizację projektu badawczego w ramach konkursu "Iuventus Plus" przyznany przez MNiSW.
 • 2010 - Stypendium Naukowe Miasta Krakowa.
 • 2009 - Małopolskie Stypendium Doktoranckie w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
 • 2007 - Stypendium "Sapere Auso" od Małopolskiej Fundacji Stypendialnej za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska.
 • 2006 - I miejsce w Międzynarodowej Konferencji Młodych Uczonych w Sankt Petersburgu. Roczne stypendium w Instytucie Górniczym w Sankt Petersburgu.
 • 2004 - III miejsce w XLV Studenckiej Sesji Naukowej Górników Akademii Górniczo-Hutniczej

Organizacje naukowe


Granty

 • 2017-2020 - Technologia oczyszczania środowiska wodnych skażonych anionowymi formami pierwiastków z wykorzystaniem funkcjonalizowanych sorbentów kaolinitowych (kierownik), NCN-NCBR, TANGO 2
 • 2015-2017 - Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów o budowie warstwowej (kierownik), NCN, OPUS.
 • 2011-2014 - Właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych otrzymanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu (kierownik), NCN, SONATA (więcej informacji)
 • 2011-2014 - Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych (wykonawca), NCBiR (więcej informacji)
 • 2011-2014 - Precyzyjne oznaczenie stałych rozpuszczalności Ksp w zakresie 5 - 65ºC oraz DHf, DGf, DS i Cp dla apatytów w szeregach izomorficznych Ca-Pb-P-As-OH-Cl (wykonawca), NCN, HARMONIA.
 • 2010-2011 - Minerały z podgrupy kaolinitu jako prekursory hybrydowych materiałów organiczno-mineralnych (kierownik), Iuventus Plus, MNiSW (więcej informacji)
 • 2009-2012 - Minerały warstwowe jako prekursory mezoporowatych nanostruktur krzemionkowych (wykonawca), MNiSW (więcej informacji)

 Publikacje


    icon_pub_bg_agh

Dydaktyka


Prowadzone zajęcia

Projekty studenckie, dyplomanci, doktoranci

 • 2017/2018
1. Paulina Maziarz. Minerały warstwowe dotowane nanocząstkami zawierającymi żelazo o właściwościach redukcyjnych i magnetycznych do usuwania i separacji wybranych jonów nieorganicznych (praca doktorska).
2. Bartosz Toboła. Synteza i charakterystyka nanokompozytów na bazie minerałów warstwowych oraz ich zdolność do usuwania anionów z systemów wieloskładnikowych (praca magisterska).
3. Joanna Kuzdro. Efektywność oczyszczania wód typu AMD przez kalcynowane kompozyty mineralne (praca magisterska).
4. Monika Kuzko. Haloizyt impregnowany nanocząstkami żelaza: wpływ warunków syntezy na strukturę i właściwości sorpcyjne w warunkach symulujących rzeczywiste zanieczyszczenia (praca magisterska).
 • 2016/2017
1. Anna Koteja. Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów o budowie warstwowej (praca doktorska).
2. Jakub Hyla. Nanokompozyty haloizytowe oraz ich właściwości sorpcyjne względem wybranych anionów (praca magisterska).
3. Anna Łepko. Mineralne nanoczujniki reagujące na promieniowanie UV na bazie fosforanu cyrkonu (praca magisterska).
4. Karolina Jaworska. Synteza i charakterystyka hydrotalkitów oraz ich właściwości anionowymienne (praca magisterska).
5. Karolina Rybka. Efektywność oczyszczania roztworów wodnych z wybranych anionów przez nanokompozyty otrzymane na bazie kaolinitu ze złoża Maria III (praca magisterska).
6. Katarzyna Suwała. Sorpcja wybranych kationów na kaolinicie modyfikowanym przez nanocząstki żelaza (praca magisterska).
7. Bartosz Toboła. Charakterystyka mineralogiczna wermikulitu oraz jego zdolność do usuwania jonów ołowiu i kadmu z roztworów wodnych (praca inżynierska).
8. Dawid Kozień. Wpływ obecności minerałów ilastych na degradację wybranych polimerów biodegradowalnych (praca inżynierska).

 • 2015/2016
1. Izabela Biskup. Mineralne nanomateriały fotoaktywne otrzymywane na bazie krystalicznego fosforanu cyrkonu (praca magisterska).
2. Mateusz Dyrek. Haloizyt kalcynowany oraz aktywowany kwasowo jako sorbenty wybranych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych (praca magisterska).
3. Karolina Góra. Mineralne nanomateriały fotoaktywne otrzymywane na bazie syntetycznego kanemitu (praca magisterska).
4. Andrzej Kałkowski. Syntetyczne nanorurki kaolinitowe - modyfikacja i właściwości fotoaktywne (praca magisterska).
5. Weronika Vanik. Skład mineralny i właściwości chemiczne suchej masy pofermentacyjnej pochodzącej z biogazowni rolniczej w Sobowinach koło Opoczna (praca magisterska).
6. Karolina Jaworska. Badania mechanizmu adsorpcji jonów P(V) na haloizycie naturalnym ze złoża Dunino (praca inżynierska).
7. Igor Keller. Spektroskopowa identyfikacja kationów wymiennych w strukturze minerałów smektytowych (praca inżynierska).
8. Konrad Kieroński. Zeolitowe struktury metaloorganiczne jako sita molekularne do oczyszczania gazów (praca inżynierska).
9. Jakub Krejpcio. Kanemit - synteza i modyfikacja struktury z użyciem czwartorzędowych soli amoniowych (praca inżynierska).
10. Anna Łepko. Struktura krystaliczna syntetycznego fosforanu cyrkonu i próba jej modyfikacji (praca inżynierska).
11. Marlena Mączka. Badania mechanizmu adsorpcji jonów As(V) na haloizycie naturalnym ze złoża Dunino (praca inżynierska).

 • 2014/2015
1. Anna Prokop. Możliwość wykorzystania haloizytu ze złoża Dunino oraz odpadowego iłu smektytowego jako sorbentów szkodliwych jonów (praca magisterska).
2. Paulina Maziarz. Charakterystyka porównawcza właściwości sorpcyjnych modyfikowanego na skalę przemysłową haloizytu i odpadowego iłu smektytowego (praca magisterska).
3. Barbara Kardyś. Wyznaczanie gęstości ładunku powierzchniowego i pojemności kationowymiennej dla wybranych minerałów (praca magisterska).
4. Anna Czerwonka. Interkalaty minerałów ilastych i ich reakcja na promieniowanie UV (praca magisterska).
5. Justyna Naglik. Ocena efektywności desorpcji wybranych jonów toksycznych dla gleb (praca magisterska).
6. Izabela Biskup. Efektywność sorpcji jonów Ni(II) i Cr(III) na modyfikowanym kaolinicie ze złoża Maria III (praca inżynierska).
7. Karolina Góra. Sorpcja Ni(II) i Cr(III) na modyfikowanym kaolinicie ze złoża Rusko-Jaroszów (praca inżynierska).
8. Mateusz Dyrek. Wykorzystanie kwasów organicznych do syntezy sorbentu metali ciężkich na bazie kaolinitu (praca inżynierska).
9. Karol Kopeć. Efektywność sorpcji barwników na kaolinicie metylowym (praca inżynierska).
10. Łukasz Karus. Technologie sekwestracji CO2 - obecne rozwiązaniai perspektywy na przyszłość (praca inżynierska).
11. Jan Wańczyk. Metale i metaloidy w glebach - biodostępność i wpływ na organizmy (praca inżynierska).

 • 2013/2014

1. Barbara Szala. Wytwarzanie i utylizacja organo-zeolitów jako sorbentów związków ropopochodnych (praca doktorska - promotor pomocniczy).
2. Anna Koteja. Efektywność i mechanizm sorpcji wybranych jonów na modyfikowanych kaolinitach o różnym stopniu uporządkowania struktury (praca magisterska).

3. Michał Białoń. Haloizyt podpierany polikationami metalo-hydroksylowymi - próba syntezy i właściwości (praca magisterska).
4. Barbara Długosz. Charakterystyka mineralogiczna sepiolitu oraz ocena jego zdolności do usuwania jonów ołowiu (praca inżynierska).
5. Paulina Maziarz. Kinetyka immobilizacji wybranych metali ciężkich na modyfikowanym haloizycie (praca inżynierska).
6. Anna Prokop. Konkurencyjna sorpcja kationów i anionów na modyfikowanym haloizycie (praca inżynierska).
7. Hubert Makuła. Termodynamika procesu sorpcji na modyfikowanym haloizycie (praca inżynierska).
8. Agnieszka Perkun. Charakterystyka porównawcza właściwości sorpcyjnych wybranych zeolitów (praca inżynierska).
9. Ewa Pstrucha. Zeolit syntetyczny - synteza i charakterystyka oraz możliwości wykorzystania (praca inżynierska).
10. Alicja Pstrucha. Modyfikacja zeolitu syntetycznego w celu polepszenia jego właściwości kationowymiennych (praca inżynierska).


 • 2012/2013
1. Lucyna Matykowska.Interkalaty kaolinitu z solami amoniowymi i ich interakcja z wybranymi anionami (praca magisterska).
2. Anna Wścisło. Sorpcja kationów metali ciężkich na zmodyfikowanym haloizycie (praca magisterska).

3. Kornelia Sawińska. Modyfikacja kaolinitu przez jednoczesne wprowadzenie do przestrzeni międzypakietowej dwóch wybranych soli amoniowych (praca inżynierska).
4. Anna Koteja. Analiza spektroskopowa gleb pod kątem składu mineralnego i zanieczyszczeń związkami organicznymi (praca inżynierska).

5. Łukasz Barwiński. Charakterystyka mineralogiczna minerałów ilastych z wybranych złóż w Nevadzie (USA) (praca inżynierska).

 • 2011/2012
1. Lucyna Matykowska. Formation of kaolinite complex with methylene blue (projekt studencki).
2. Anna Wścisło. Synthesis of kaolinite derivatives with aromatic chemical compounds (projekt studencki).
3. Lucyna Matykowska. Wpływa warunków syntezy na tworzenie się kompleksu kaolinitu z sulfotlenkiem dimetylu (praca inżynierska).
4. Anna Wścisło. Wpływ warunków syntezy na tworzenie się kompleksu kaolinitu z mocznikiem (praca inżynierska).
5. Paulina Metzler. Przemysłowe zastosowania minerałów smektytowych (praca inżynierska).
 • 2010/2011
1. Maja Psykała. Intercalation of dodecylamine into kaolinites of high structural order (projekt studencki).
2. Wojciech Grzywacz. Methanol complexes with kaolin minerals of low structural order-IR study (projekt studencki).
 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

Konferencja Sorbenty Mineralne 2017

Logo na homepage

ICYG Conference 2017

Logo ICYG

Studia podyplomowe

LogoStudiap

Szukaj